• Telefon

  Har du telefonisk support med i din løsning, så kan du ringe alle hverdage på det udleverede nr. mellem 10.00 – 14.00.

  Chat

  Har du chat-support med i din løsning, så kan du skrive til os alle hverdage 9.00 – 15.00. Start chatten nede i hjørnet.

  Mail

  Vi bestræber os på at svare indenfor 24 timer.

  Send til følgende mail-adresse: info@blucon.dk

  Indsend materiale

  Har du en webmaster serviceaftale hos os og ønsker at få lagt tekster, billeder eller video ind på din hjemmeside, så lad os gøre det for dig.

  Indsend rettelser

  Har du en webmaster serviceaftale hos os og ønsker at vi retter menuer, opsætter integrationer, tekstforfatter eller udvikler noget, så indsend dine ønsker.

 • Kontakt os

  ×
  FORRETNINGSBETINGELSER
  Vores forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 1. januar 2019 for BLUCON ApS, herefter benævnt BLUCON. BLUCON og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.
  
  1. ANVENDELSE AF BETINGELSER
  1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem BLUCON og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. BLUCON leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.
  
  1.2. BLUCON er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.
  
  2. OMFATTEDE YDELSER
  2.1. Ydelserne omfatter hjemmeside, hosting, markedsføring, adwords, facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som BLUCON leverer. BLUCON’s hovedprodukter er “BLUCON Cloud”. Nærmere beskrivelse af Ydelserne kan findes på BLUCON’s hjemmeside.
  
  3. AFTALENS INDGÅELSE
  3.1. BLUCON’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.
  
  3.2. En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra BLUCON er accepteret af kunden. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver elektronisk, eller at accepten gives via e-mailkorrespondance.
  
  3.3. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til hjemmeside, DNS, dk-hostmaster, e-mail og Google konti. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: info@blucon.dk fra Aftale datoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder BLUCON sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk og uforståelig, og billederne ikke nødvendigvis er relevant for kunden. Manglende levering af materiale kan ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling.
  
  3.4. Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med BLUCON og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.
  
  3.5. Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.
  
  3.6. BLUCON forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at BLUCON må anvende de opgivne informationer til fx oprettelse af domæne hos dk-hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.
  
  3.7. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.
  
  4. AFTALENS OMFANG
  4.1. Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet på fakturaen og/eller kontrakten, hvis indhold kan findes på BLUCON’s hjemmeside. I Aftaleperioden foretager BLUCON vederlagsfrit opdateringer af skriftligt materiale samt billeder som kunden fremsender. BLUCON yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan opdatere hjemmesiden. Kunden er velkommen til at kontakte BLUCON telefonisk med relevante spørgsmål i Aftalens periode.
  
  4.2. BLUCON tilbyder ikke FTP-adgang.
  
  4.3. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, hvilket kunden må acceptere.
  
  5. ANSVAR
  5.1. BLUCON påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.
  
  5.2. BLUCON er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.
  
  5.3. BLUCON fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.
  
  5.4. BLUCON er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på kundens webhotel.
  
  6. DATABEHANDLERINSTRUKS
  Ved accept af aftalen, og derved ved accept af nærværende forretningsbetingelser, accepterer Kunden samtidig, at denne indgår en databehandleraftale med BLUCON ApS, der findes på følgende link: www.blucon.dk/databehandling
  
  7. MATERIALE OG OPHAVSRET
  7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.
  
  7.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til BLUCON i forbindelse med udvikling af et af BLUCON produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. BLUCON kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.
  
  7.3. BLUCON har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI, .Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode.
  
  7.4. Derudover har BLUCON ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med BLUCON, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden BLUCON’s skriftlige accept.
  
  8. OPSIGELSE
  8.1. Efter opstartsdato i henhold til særskilt Aftale indgået mellem parterne er Aftalen uopsigelig i 12 måneder. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode, såfremt kunden ikke opsiger produktet skriftligt.
  
  8.2. Opsigelse skal ske senest 3 måneder før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 3 måneder før udløb af en periode vil Aftalen automatisk blive forlænget med 12 måneder.
  
  8.3. Såfremt Kunden ønsker at opsige en Aftale, så skal det ske senest tre måneder før udløbet af en Aftaleperiode, skriftligt, enten pr. e-mail til info@blucon.dk, eller pr. post. BLUCON fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens emailadresse.
  
  8.4. BLUCON er berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også hver enkelt af Ydelserne under Aftalen. I tilfælde af BLUCON’ opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede Aftaler eller BLUCON’ forretningsbetingelser.
  
  8.5. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og enhver Part er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.
  
  9. PRISER OG BETALING
  9.1. Etableringspris faktureres ved underskrift af denne Aftale.
  
  9.2. Ydelserne og abonnementerne betales årligt forud. Første faktura sendes tidligst 21 dage før gældende opstartsdato.
  
  9.3. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.
  
  9.4. BLUCON har ret til én gang årligt, hver gang der er forløbet 12 måneder siden seneste regulering, at regulere priserne på samtlige af de aftalte ydelser med op til 5% af forudgående 12 måneders priser. Første regulering sker 12 måneder efter aftaleindgåelse (ved aftalens underskrift). De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos BLUCON.
  
  9.5. Prisen for abonnementet på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af den/de underskrevne kontrakter.
  
  9.6. Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er ekskl. moms.
  
  9.7. BLUCON forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.
  
  9.8. Parterne kan i denne Aftales løbetid Aftale, at BLUCON skal levere supplerende ydelser. For leveringen af sådanne supplerende ydelser vederlægges BLUCON med DKK 1.000, eksklusiv moms, pr. anvendt time, med mindre Parterne i hvert enkelt tilfælde Aftaler en fast pris. BLUCON skal ved udgangen af hver måned fremsende faktura til Kunden indeholdende specifikation af de timer, som BLUCON i den foregående måned har anvendt i forbindelse med levering af supplerende ydelser omfattet af dette punkt 2.4.
  
  9.9. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder BLUCON sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele BLUCON’s tilgodehavende er betalt. BLUCON er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.
  
  9.10. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på BLUCON’s påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.
  
  9.11. Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.
  
  9.12. Udlæg som BLUCON afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.
  
  10. UNDERLEVERANDØRER
  10.1. BLUCON er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.
  
  11. Overdragelse
  11.1. Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.
  
  12. LOVVALG OG VÆRNETING
  12.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.
  ×
  COOKIES OG PRIVATLIVSPOLITIK
  Vi indsamler data omkring dit besøg for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse.
  BLUCON registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig tjenester (abonnementer, nyhedsbreve m.m). BLUCON videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart. Med henblik på forståelse, udvikling og forbedring af BLUCON Cloud indsamler vi løbende statistik om brugernes færden på websiten. For at få den mest præcise statistik benytter vi cookies.
  
  Cookies er en lille tekstbesked, der gemmes i din internetbrowser, når du besøger et websted. Denne cookie giver BLUCON mulighed for at holde øje med hvor mange, der besøger vores hjemmesider. Cookien bliver udelukkende gemt lokalt på din computer, og data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Den har udelukkende til formål at give BLUCON en statistik over hvilke sider, der bliver besøgt på vores hjemmesider.